STK Ružomberok - technické a emisné kontroly

Technická kontrola

Pred kontrolou

Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu. Doklady vodič predkladá v kancelárii príjmu. Potom sa s vozidlom zaradí do radu čakajúcich vozidiel.

Ustanovenými dokladmi sa rozumie najmä:

  • doklad vozidla (najjednoduchšie je predložiť „veľký TP“ - papierový) alebo potvrdenie o zadržaní,ak ide o vozidlo,ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,ak je doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn
  • pri opakovanej (administratívnej) kontrole aj protokol z predchádzajúcej technickejkontroly.

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Vozidlá nad 3,5t celkovej hmotosti musia byť zaťažené na maximum.

Technická kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Pred vjazdom na kontrolnú linku je vodič povinný odstrániť okrasné kryty (puklice) z kolies, kvôli umožneniu kontroly upevňovacích skrutiek kolies.

Ak na vozidle bude vykonávaná aj emisná kontrola, je potrebné udržiavať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu.

Priebeh kontroly

Vodič s vozidlom vchádza na kontrolnú linku na pokyn technika. Vjazd na linku je v poradí, v ktorom sú podávané doklady v kancelárii príjmu.

Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. V priebehu alebo bezprostredne po skončení kontroly (kým sa ešte vozidlo nachádza na linke) technik informuje vodiča vozidla o zistených chybách. Skúšobnú jazdu s vozidlom môže kontrolný technik vykonať len so súhlasom prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla a so súhlasom oprávnenej osoby.

Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Po ukončení kontroly vozidlo opúšťa kontrolnú linku a vodič (prevádzkovateľ) čaká na vyhodnotenie kontroly v kancelárii príjmu.

Vyhodnotenie

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Na základe výsledku hodnotenia technického stavu je vozidlo:

a) spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (vozidlo môže jazdiť do vyznačeného termínu nasledujúcej technickej kontroly; vozidlu je pridelená kontrolná nálepka aj osvedčenie s vyznačenou dobou platnosti)

b) dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (vozidlo môže jazdiť ešte 60 kalendárnych dní; vozidlu je pridelená kontrolná nálepka aj osvedčenie s vyznačenou dobou platnosti)

c) nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný podľa zákona na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly).

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly je vyznačený Protokol o technickej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o technickej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná  nálepka.

Vyznačeným Osvedčením o technickej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom (policajtom) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie povinnosti mať platnú technickú kontrolu.

<< Úvodná stránka