STK Ružomberok - technické a emisné kontroly

Emisná kontrola

Pred kontrolou

Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Bez predloženia ustanovených dokladov kontrolný technik nesmie vykonať technickú kontrolu. Doklady vodič predkladá v kancelárii príjmu. Potom sa s vozidlom zaradí do radu čakajúcich vozidiel.

Ustanovenými dokladmi sa rozumie najmä:

  • doklad vozidla (najjednoduchšie je predložiť „veľký TP“ - papierový) alebo potvrdenie o zadržaní,ak ide o vozidlo,ktorému je doklad vozidla zadržaný, alebo výpis z karty vozidla vydaný orgánom Policajného zboru,ak je doklad vozidla stratený
  • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnenýropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté. Vozidlo záchrannej služby určené na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidlo určené na prepravu uhynutých zvierat a vozidlo pohrebnej služby sa musí na technickú kontrolu pristaviť vydezinfikované.

Emisná kontrola sa nevykoná, ak nemožno naštartovať motor, vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie, je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo vozidlo má poruchu na plynovom zariadení.

Pred vjazdom na kontrolnú linku je potrebné udržiavať motor zohriaty na prevádzkovú teplotu.

Priebeh kontroly

Vodič s vozidlom vchádza na kontrolnú linku na pokyn technika. Vjazd na linku je v poradí, v ktorom sú podávané doklady v kancelárii príjmu.

Na kontrolnej linke vedie vozidlo kontrolný technik alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. V priebehu alebo bezprostredne po skončení kontroly (kým sa ešte vozidlo nachádza na linke) technik informuje vodiča vozidla o zistených chybách. Počas emisnej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať motor vozidla.

Po ukončení kontroly vozidlo opúšťa kontrolnú linku a vodič (prevádzkovateľ) čaká na vyhodnotenie kontroly v kancelárii príjmu.

Vyhodnotenie

Pri emisnej kontrole sa stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla, hodnotia trojstupňovou klasifikáciou.

Na základe výsledku hodnotenia technického stavu je vozidlo:

a) spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (iba ľahké alebo žiadne chyby, vozidlo môže jazdiť do vyznačeného termínu nasledujúcej technickej kontroly; vozidlu je pridelená kontrolná nálepka aj osvedčenie s vyznačenou dobou platnosti)

b) dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (vážne chyby, vozidlo môže jazdiť ešte 60 kalendárnych dní; vozidlu je pridelená kontrolná nálepka aj osvedčenie s vyznačenou dobou platnosti)

c) nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách (nebezpečné chyby, prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla je povinný podľa zákona na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie vozidla zo stanice technickej kontroly).

Doklad o vykonaní emisnej kontroly

Dokladom o vykonaní emisnej kontroly podľa je vyznačený Protokol o emisnej kontrole motorového vozidla, Osvedčenie o emisnej kontrole a vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Vyznačeným Osvedčením o emisnej kontrole a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom (policajtom) v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike splnenie povinnosti mať platnú emisnú kontrolu.

<< Úvodná stránka